Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia obecny rozwój technik teleinformatycznych i edukacyjnych, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, jako pierwsza szkoła w powiecie bieruńsko – lędzińskim uzyskała uprawnienia i jest lokalną akademią programu Cisco Networking Academy. Program jest adresowany do uczniów PZS w Lędzinach zainteresowanych technologiami sieciowymi i chcących zdobyć certyfikat liczący się na całym świecie.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo – umożliwia bieżące testowanie nabytej przez studentów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Cisco Systems jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróżniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potężne sieci korporacyjne ponadnarodowych gigantów dzisiejszego świata gospodarki. Urządzenia Cisco tworzą niezbędną w obecnej dobie infrastrukturę firm, banków, uczelni, służb miejskich oraz agencji rządowych na całym świecie. Stosowanie ich zwiększa efektywność wymiany informacji wewnątrz firmy, prowadzi do oszczędności finansowych, wzrostu wydajności pracy oraz ściślejszych związków z klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami. Także ponad 80% urządzeń tworzących infrastrukturę światowego Internetu pochodzi z firmy Cisco.

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

Na najwyższym piętrze hierarchii występują centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii niezależnie od kraju, w którym się one znajdują.

Akademie regionalne zajmują się szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają także akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Każda akademia regionalna sprawuje pieczę nad 10 akademiami lokalnymi. Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadzą zajęcia dydaktyczne. To właśnie akademie lokalne są kluczowym elementem programu.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w ramach swojej lokalnej akademii współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, gdzie nauczyciele mgr Rafał Stuchlik i inż. Krzysztof Żogała uzyskali uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń w lokalnej akademii CISCO.